top of page

BEZPIECZEŃSTWO OBIEKTÓW WODNYCH

ZAUFALI NAM:

Gmina Ożarów
Gmina Opatów
Gmina Rzeczniów
Kryta Pływalnia "Neptun"

Zgodnie z Art. 4.1 Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych  z dnia 18 sierpnia 2011r. 

"Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych polega w szczególności na:
1) dokonaniu, we współpracy z policją i działającymi na danym terenie podmiotami, o których mowa w art. 12 ust. 1, analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji."

 

Obowiązek ten spoczywa na Zarządzającym danym obszarem wodnym, czyli:

1) na terenie parku narodowego lub krajobrazowego – dyrektor parku,
2) na terenie, na którym prowadzona jest działalność w zakresie sportu lub rekreacji – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w tym zakresie,
3) na pozostałym obszarze – właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta)
– zwani dalej „zarządzającym obszarem wodnym”.
3. Zadania, o których mowa w ust. 1, wykonywane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na obszarze, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, należą do zadań własnych gminy.

Wychodząc na przeciw potrzebom wszystkich Zarządzających obszarami wodnymi, oferujemy swoją kompleksową pomoc w opracowaniu i wdrożeniu dokumentacji związanej z szeroko rozumianym bezpieczeńswtem obszarów wodnych. Opracujemy dla Państwa kompletną analizę zagrożeń składającą się z:

  • Regulaminów obiektu i atrakcji

  • Oznakowania

  • Wyposażenia w sprzęt ratunkowy

  • Szczegółowej dokumentacji dla zespołu ratowniczego

  • Procedur i instrukcji dla personelu obiektu

  • Identyfikacji miejsc niebezpiecznych i zagrożeń dla korzystających

  • Dokumentacji fotograficznej

Ponadto, przeszkolimy z zakresu stworzonej analizy zespół ratowniczy obiektu oraz pozostały personel. Będziemy czynnie uczestniczyć w procesie wdrażania analizy w życie, a po wdrożeniu sporządzimy odpowiedni protokół i omówimy dokument na spotkaniu ze służbami ustawowo powołanymi do uczestniczenia w procesie wdrażania analiz zagrożeń obszarów wodnych.

Nasza wiedza i kilkunastoletnie doświadczenie w ratownictwie wodnym pozwoliły na opracowanie szeregu takich dokumentów i przyczynienie do poprawy bezpieczeństwa na obiektach wodnych w kilku regionach kraju.

Podstawa prawna

KONTAKT:

Michał Cybulski

793-478-837

bottom of page